KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Assistance Plus sp. z o.o. z/s w Gliwicach. Dane kontaktowe: ul. Jana Pawła II 2, 44-100 Gliwice, nr tel.: 32 888 6002,
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zgłoszenia poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej assistanceplus.pl (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, w szczególności mogą to być podmioty świadczące na rzecz Assistance Plus sp. z o.o. usługi np. informatyczne, windykacyjne, prawne, księgowe i inne usługi pomocnicze. Dodatkowo odbiorcami danych mogą być także sądy i organy administracji państwowej oraz instytucje uprawnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takie jak np. Urząd Skarbowy.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres uzależniony od celu ich przetwarzania. Oznacza to, że dane będą przetwarzane przez okres do czasu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie, a po tym okresie – do czasu upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych ze sposobem załatwienia Pani/Pana sprawy.
  5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, kiedy jest to możliwe, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.
  7. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Nie jest Pani/Pani zobowiązana/y do ich podania. W przypadku ich niepodania Administrator może nie być w stanie udzielić odpowiedzi na Pani/Pana zgłoszenie.
  8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

KONTAKT

Assistance Plus sp. o.o. z siedzibą w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Jana Pawła II 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000804586, NIP 6312687487, REGON 384394412, kapitał zakładowy 5.000,00 zł opłacony w całości

Email: kontakt@assistanceplus.pl
Infolinia: 32 888 6002