KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Assistance Plus sp. z o.o. z/s w Gliwicach. Dane kontaktowe: ul. Jana Pawła II 2, 44-100 Gliwice, nr tel.: 32 888 6002,
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a mających swoje źródła
w ustawach. Podstawę prawną opisanego celu stanowi art. 6 ust 1 lit. c RODO,
b) dochodzenia należności i obrony przed Pani/Pana ewentualnymi roszczeniami. Podstawę prawną opisanego celu stanowi art. 6 ust 1 lit. c, f RODO, przy czym prawnie uzasadnionym interesem jest windykacja wymagalnych należności Assistance Plus sp. z o.o., w szczególności z tytułu zawartych umów przez klientów z Administratorem,
c) wykonywanie działalności Assistance Plus sp. z o.o. w tym wykonywanie zawartych umów z klientami Administratora. Podstawę prawną opisanego celu stanowi art. 6 ust 1 lit. b RODO,
d) księgowych, rachunkowych i archiwalnych wynikających z ustawy o rachunkowości z dnia 24 września 1994 r. Podstawę prawną opisanego celu stanowi art. 6 ust 1 lit. c RODO.
3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, w szczególności mogą to być podmioty świadczące na rzecz Assistance Plus sp. z o.o. usługi np. informatyczne, windykacyjne, prawne, księgowe i inne usługi pomocnicze. Dodatkowo odbiorcami danych mogą być także sądy i organy administracji państwowej oraz instytucje uprawnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takie jak np. Urząd Skarbowy.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt 3 i celów wynikających z przepisów prawa, np. do czasu zakończenia realizacji zawartej umowy, przedawnienia roszczeń, zaspokojenia roszczeń wierzyciela lub do upływu okresu przechowywania danych dla celów podatkowych, a także uwzględniając terminy archiwizacji
i przechowywania dokumentów określonych w ustawie o rachunkowości.
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych
w przypadkach, kiedy jest to możliwe,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.
7) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.